การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

ภายใต้หัวข้อ

“ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล"

วันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ Mandalay University of Distance Education
เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า


แบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติภาพกิจกรรม


Image

4 กันยายน 2562

Image

5 กันยายน 2562

Image

6 กันยายน 2562

Image

7 กันยายน 2562

Poster and Oral Presentation Schedule NIC-HUSOC II


                        Parallel Session.Room

Cover Proceedingsหลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ((Humanities and Social Sciences) เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ได้แก่ วิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กฎหมาย การเมืองการปกครอง การศึกษา และ นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นกระแสโลกที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ขจัดความยากจน ๒) ขจัดความหิวโหย ๓) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๔) การศึกษาที่เท่าเทียม ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ ๖) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ๗) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ ๑๑) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ๑๒) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๓) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๔) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ๑๕) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ๑๖) สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ ๑๗) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งพัฒนาบัณฑิตด้านมนุษยสังคมศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้แล้วนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยสังคมศาสตร์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นในทุกมิติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (NIC-HUSOC II: The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ "ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิตอล (Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Challenges for Humanities and Social Sciences in the Digital Age)" ในระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ Mandalay University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทั้งนี้เพื่อจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติต่อไป
                การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        ๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        ๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        ๔. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล
                        ๕. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
                สถานที่ในการดำเนินงาน
                        ณ Mandalay University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ
                        ๑. คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๐ คน
                        ๒. นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้สนใจทั่วไปจำนวน ๑๐๐ คน
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        วันที่ ๔ เดินทางสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                        วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ (Keynote speech) บรรยายประจำห้อง (Featured speech) และการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) / การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ณ Mandalay Convention Centre และ Mandalay University of Distance Education
                        วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทัศนศึกษาเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                        วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เดินทางกลับประเทศไทย

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งแต่บัดนี้-20 สิงหาคม 2562
2 ผู้นำเสนอทั้งภาคโปสเตอร์และแบบบรรยายยื่นเสนอบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562
3 ผู้เข้าร่วมงานชำระค่าลงทะเบียน 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562
4 ส่งบทความคืนเพื่อให้ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 16 สิงหาคม 2562
5 ประกาศบทความที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 20 สิงหาคม 2562
6 จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ณ Mandalay Convention Centre และ Mandalay University of Distance Education 4-7 กันยายน 2562

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://husoc2019.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์สำนักงานคณะฯ: 04461-1221 ext. 4001, 4002 / โทรสาร: 04461-2858
โทรศัพท์มือถือ: 085-0246009, 064-4625032, 083-0745353, 085-5400992, 081-8204402 อีเมล: akkarapon2512@gmail.com, purisa.wat@gmail.com, kampeeraphab.i@gmail.com

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ที่ครอบคลุมเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี้คือ

ระดับนานาชาติ

 • Language, Linguistics, and Literature
 • Philosophy and Religion
 • Ethnics
 • Folklore
 • Library and Information Science
 • Music and Performance Arts
 • Fine and Applied Arts
 • Tradition and Culture
 • Tourism
 • History and Archaeology
 • Law and Politics
 • Social Development and Social Studies
 • Education, Technology and Learning Innovation
 • Other fields related to the conference theme

ระดับชาติ

 • ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 • ปรัชญาและศาสนา
 • ชาติพันธุ์
 • คติชนวิทยา
 • บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • ศิลปกรรม
 • ประเพณีวัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • กฎหมายและการเมืองการปกครอง
 • การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา
 • การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม

การตีพิมพ์

  1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
  2. วารสารไทย (Thai journal)
 • LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University
 • มนุษยสังคมสาร (TCI 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 1)
 • วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI)
 • สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
 • PASAA A Journal of Language Teaching and Learning
 • 3. วารสารจากต่างประเทศ (Foreign journal)
 • Asian Journal of English Studies (UGC), India
 • An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India
 • Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies (SRJIS), India
 • Scholarly Research Journal for Humanities Sciences & English Language (SRJHSEL), India
 • Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) (Google Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS)
 • Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and Teacher Training) (DOAJ, EBSCO)
 •   *** หมายเหตุ ***
                  1. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
                  2. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับการดำเนินการจัดประชุมแล้ว


  เงื่อนไขในการตีพิมพ์บทความ


                          1. ให้เลือกว่าประสงค์จะตีพิมพ์บทความในวารสาร หรือ Proceedings อย่างได้อย่างหนึ่ง
                          2. ถ้าเลือกที่จะตีพิมพ์บทความในวารสารที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ใน "โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2" ให้เลือกได้เพียง 1 ชื่อวารสารเท่านั้น โดยให้เจ้าของบทความส่งบทความไปยังวารสารที่เลือกแล้วโดยตรง และเจ้าภาพจัดประชุมจะประสานงานแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการวารสารนั้น
                          3. บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เลือกแล้ว เจ้าภาพจัดประชุมจะนำบทความนั้นกลับคืนมาและตีพิมพ์ให้ใน Proceedings เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

  การพิจารณาผลงาน


                          1. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือใน Proceedings ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 และคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
                          2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                        2.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                        2.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน 3. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด
                          3. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. แบบบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ husoc2019@bru.ac.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
        2. แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กำหนดให้ห้องจัดประชุมใน วันที่ 4 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ:


     1. ผู้นำเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติหรือนานาชาติได้ไม่เกิน 2 บทความ และทั้ง 2 บทความนี้ให้เลือกนำเสนอบทความหนึ่งเป็นแบบบรรยายและอีกบทความหนึ่งเป็นแบบโปสเตอร์
     2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อใน วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยผู้นำเสนอจะได้รับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewer) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 2562
                        หมายเหตุ:ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งเป็นตีพิมพ์ในการประชุมครั้งนี้

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน หมายเหตุ
1
สุวิมล ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2
Bilingual Community Information of Nong Takai Noi Village Moo 4 Nongkong Sub-district, Nangrong District, Buriram Province Purisa Watcharenwong HUSOC ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
3
Using Online Dictionary to Improve EFL Students' English Sentence Stress Pronunciation Suphakit Phoowong English Program, Husoc ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
4
Win Win Nu MOE
5
Factors Influencing to Creativity Thinking According to Thailand 4.0 Policy of Students in Central Campus Institute of Physical Education Sasipimmas Hongsombud Thailand National Sports University Suphanburi ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
6
Akkarapon Nuemaihom Buriram Rajabhat University
7
The Philosophical Belief of Death in Christianity มนูญ นูน สอนโพนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
Baramee Ariyalerdmetta Kasetsart University
9
Patcharobon Jariyathitinant School of Liberal Arts, University of Phayao
10
An Analysis of Thai into English Translation of Thai Comics by Northern University English Major Undergraduates based on Bell's Model and Gile's M Singkham Rakpa school of Liberal Arts ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
11
May Thazin Aye มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
Channary UN Mahasarakham university
13
Thitapa - Sinturat คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
Sulaganya Punyayodhin Rajamangala University of Technology Thanyaburi
15
Jirayut Prasertsri Buriram Rajabhat University
16
Rindhamma Dharnmukta Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pa
17
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18
Tanaporn Kaewcheed Kmutnb
19
Nathasa Theanruechai มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
Thai Women and Steps Forwards in the Path of Dhamma Prayong Jandaeng School of Political and Social Science, University of Phayao ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
21
Minh Trang Nguyen Binh Duong University, Vietnam & Bodhisastra University ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
22
Supakorn Phoocharoensil Language Institute Thammasat University
23
Supong Tangkiengsirisin Language Institute Thammasat University
24
Suksan Suppasetseree School of Foreign Languages
25
State of World-Class Standard School Administration under the Secondary Educational Office in Northeastern Thailand Sujinda Eiamsiri Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
26
วลัยกร นครไธสง กรมส่งเสริมการเกษตร
27
Maneeratana Sawsadiwat Na Ayutthaya The Royal Society
28
The 'ROLE' of law in the perception of Thai Political Science students: a report of the case survey at Phetchabun Rajabhat university. นงลักษณ์ อานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
29
The Model of Learning Management for Enhancing Creative Thinking for Primary School Students Surachai Piyanukool Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
30
การเมืองการปกครองในแนวพระพุทธศาสนา วีระชัย - ยศโสธร กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
Dhirawit Pinyonatthagarn Faculty of Liberal Arts,Shinawatra University, Bangkok
32
The Study of Self-Directed Learning among Generation Z: Case Study Naresuan University Internataional College Jaturaporn Juntarangsu วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
33
Khomkrit Tachom School of Liberal Arts, University of Phayao ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
34
ฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สมบัติ ประจญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
Prapaporn - Yangprayong คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36
kampeeraphab Intanoo ฺBRU
37
The Role of Literature and Literary texts in an EFL Context: Cultural Awareness and Language Skills Chaleomkiet Yenphech ็Husoc BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
38
Saijai Tangarn SaijaiTangarn Management Science Faculty, Buriram Rajabhat University. ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
39
ธิดารัตน์ คีมกระโทก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
40
Chaowalit Kuemphukhieo Buriram Rajabhat University
41
Using Jeopardy Game to Enhance English for Communication Skill of Primary Students Pisan Pankeaw Mahachulalongkornrajavidhayalaya ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
42
A Development of the "What is it?" Game to Improve Critical Thinking Skills and Learning Motivation for Secondary-school Students Watchara Yenprem Mahachulalongkornrajavidyalaya university ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
43
คู่มือการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารของบุคลากรในโรงแรม ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ Thida Roungtheera Phetchaburi Rajabhat university ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
Saowarot - Ruangpaisan ,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
45
Wongjan - Poolpoem Buriram Rajabhat University
46
The Impact of Using a PowerPoint Game to Teach Vocabulary to Thai EFL Young Learners Makawan Nakjan Mahachulalongkornrajavidyalaya University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
47
The Effects of Meaning and Utilization of Sufficiency Economy Approach on the Self-Reliance Community : Case study Long Mark Yai Village Karanta Distr Rapheephan Phonginwong Management Science Faculty Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
48
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเ นิธิภัทร บาลศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
49
Nattha Nanthatanti University of Phyao
50
Semantic Change of the Word /khraj2/ 'to love, to like' in Thai อาภรณ์ เอี่ยมสอาด Thai Language Department Kasetsart University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
51
Sudarat Peenapa Buriram Rajabhat University ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
52
A Development of English Coursebook Integrated with STEM Education and Analytical Creative Thinking for Students in Elementary Level SUTAT NAKJAN Phetchaburi Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
53
Lalita Pimrat Mahachulalongkornrajavidyalaya University ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
54
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ภัคณิษา อภิศุภกรกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
55
American Music from Blues to Jazz Blues Ittikorn Camacho Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
56
sutheekit ford fodsungnern คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
57
Chalermpol Ataso Music Edcation Faculty of Education Nakhon Phanom University
58
Nawamin - Prachanant Buriram Rajabhat University
59
Investigating EFL Students' Perspectives on Using Digital Storytelling to Enhance Self-Directed Learning at Ubon Rachathani Rajabhat University Sutthinee Ponhan Ubon Ratchathani Rajabhat Unversity ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
60
Motivation toward English Language Learning of First Year Bilingual Jiraporn Sukkrong Nakhon Si Thammarat Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
61
มลชัย สุขมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Participate
62
Chompoo isariyawat คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Participate
63
สุพัชชา อิสริยาวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Participate
64
รินรดา อิสริยาวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Participate
65
สุรพงค์ กันถัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี Participate
66
Law and Child Protection Problems from Sexual Exploitation พลอยไพลิน ศรีวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
67
อรอุมา หล้าพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Participate
68
Precious Oluokwukwe Nduluo YABA COLLEGE OF TECHNOLOGY LAGOS ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
69
Temitope gbenga Bilesanmi YABA COLLEGE OF TECHNOLOGY
70
Educational Cooperation between Thailand and Lao PDR in the Post-ASEAN Time: A Case Study of Twin Schools under Mekong River Sub-Region's Cultural Con ไพศาล ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
71
Research Paper John Francis Kane Chulalongkorn University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
72
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์ออกกำลังกาย ฟิตเวย์ยิม สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร Marketing Mix Factors Influencing พิศิษฐ์ ชำนาญนา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
73
การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภค สาขา เดอะสตรีท รัชดา ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
74
Walter S. Polka NIAGARA UNIVERSITY, U.S.A. Participate (Expert)
75
Michael Smith NIAGARA UNIVERSITY, U.S.A. Participate (Expert)
76
Ashok Thorat DIRECTOR OF INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN ENGLISH, PUNE, INDIA Participate (Expert)
77
Ted Yu-Chung Liu NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY, TAIWAN Participate (Expert)
78
Manish Pokharel Kathmandu University ,Nepal Participate (Expert)
79
Maysaya Boonseela Faculty of Industrial Technology Buriram Ratjabhat University ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
80
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักวิ่งมาราธอนในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
81
The Strengthen Guidelines of Democratic Citizenship of Youths in Surin Province Purit Pumiprathate Faculty of Humanities and Social Science, Surindra Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
82
การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Thippawan Saenkham Fuculty of Science, BRU ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
83
Kandaporn Jaroenkitboworn Chulalongkorn University
84
Khwanchit Suwannoppharat Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
85
Sarom Mok Deputy Director General of Education, Ministry of Education, Youth and Spor Expert
86
จรัลรัตน์ อุ่นรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Participate
87
ATUL CH. KALITA DIPHU GOVT. COLLEGE
88
ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ ชื่นบาน มหาวิทยาลัย
89
Thiti Panyain Buriram Rajabhat University
90
Needs Analysis and ESP Course Designed for the Staff of Buriram Airport Arnon Thinrat Buriram rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
91
Mie Mie Kyaw University of Mandalay, Myanmar ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
92
The Language Structure and Language Used in Paul Adirex's Fiction Wirote Thongplew The Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
93
Jitraporn SOMYANONTANAKUL College of politics and Governance, Mahasarakham University
94
An Application of Buddhist Ethics to create awareness in posts and shares in social media: Ethics in the digital Age นายธงไชย สุขแสวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
95
สารภี วรรณตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
96
คนึงนิตย์ ไสยโสภณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
97
Research Paper sirisak buachum Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
98
Reducing Inequality through Promotion of Pre-Vocational Education to the Rural Poor Ethnic Children in Upper Northern Thailand: The Path to Sustainabl Makha Khittasangka Sukhothai Thammathirat Open University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
99
Khin Moh Moh Tun Department of Zoology, University of Mandalay
100
Create consciousness citizenship of Local Administration Organization in Loei Province. Chamnong Wongkhong MCU. Loei ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
101
สมบัติ เวชกามา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
102
พลวัตของเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธาตุพนมในบริบทสังคมร่วมสมัย Umarin Tularak Khon Kaen university ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
103
Busakorn - Komoltree มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
104
Suneeporn Lertkultanon Language Institute of Thammasat University ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
105
Panna Chaturongakul Language Institute of Thammasat University ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
106
Mario Dominador Padron Obrero University of Northern Philippines
107
Research Paper สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล มรภ อุบลราชธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
108
Mariquit Mangaliman Obrero University of Northern Philippines ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
109
Using of Bio-extract and Chemical Fertilizer to Promote Growth and Yield of Chinese Kale (Brassica alboglabra) under Acidity Soil Condition Nidchaporn Nabhadalung Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
110
อัญญาพร เพิ่มชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
111
Rujira Sengnet คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
112
STRATEGIES USED FOR TRANSLATING SUBTITLE OF TV SERIES RIVERDALE Thitaporn Putklang Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
113
Objectivity of Political News Presentation in Conflict Situation: A Case Study of News on PDRC Rally and the Government of Matichon and Thai Post Khajornjit Bunnag Bangkok University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
114
The Loan Words of Pali and Sanskrit in Isan Language Ekkachat - Jarumetheechon Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Buriram Buddhist College ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
115
การตรวจสอบความตรง :Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Examine the Validity of the Model :Technol กระพัน ศรีงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
116
Are we ready? The Challenges of English Teachers in Thailand for Promoting University Students' English skills to be the effective ASEAN citizens. Surangkana Chuanpongpanich Faculty of Humanities and Social Sciences, Payap University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
117
คณาพร แก้วแกมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
118
วิยะดา พรหมจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
119
Synthesis of Research on Blended Learning in English Reading: A Meta-Analysis Boriboon Chobthamdee Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
120
The Effect of Blended Learning upon Learning Achievement of English Language Teaching Program Students in the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayu Patthaporn Langprayoon Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
121
Research Paper Kowit Watcharintharangkun BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
122
Inter013902 Phatchanee Kultanan คณะครุศาสตร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
123
Research Paper อ.โกวิท ไกยสิทธิ์ BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี Participate
124
ประคอง กาญจนการุณ คณะครุศาสตร์ Participate ชำระแล้ว
125
Huidrom Jiten kumar Singh Manipur Institute of Management Studies
126
Research Paper ชัยยศ ชาวระนอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
127
Research Paper Nikom Yokanya English program, Phetchabun Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
128
Research Paper Phramaha Phongprabhakorn Surarin Mahachulalongkornrajaviddhaya University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
129
จตุพร เพชรบูรณ์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
130
Research Paper Singha Jantriwong คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
131
Patubo Patubo University of Northern Philippines ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
132
Unciano Unciano University of Northern Philippines ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
133
แก้วตา จันทรานุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
134
หรรษา สินอวย Mahachulalongkornrajavidyalaya University ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
135
Influence of Zen Buddhism on Buddhadasa Bhikkhu Phramaha Surachai Phutchu Mahachulalongkornrajavidyalaya University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
136
The Study of Transformational Leadership, Business Strategies, and Organizational Innovation that Influence the Strategic Management Model of Small an Suthisa Juntarbutra Rajamangala University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
137
บัณฑิต เพชรอำไพ Payap University
138
qjpjdbioz 44340 pRpmHruFyoGumOr ntNBoKaJKhQwwqOFEe
139
iqkrso 1666 SkYaUBTFVDSiq TuqmYQRNQQyxsMt
140
idvvqanis 70803 fyaCByyjSyNWpPA dECaFNbmvqp
141
qerzye 5253 dgVnFXKCGuDgOljrAj GRBCAWodmu
142
vnylzd 100970 lUFhLtNghtLIG EPwtymhJtPfnLaEsi
143
tkwnhm 499447 IZLYhEqcJBJHP SRUDAldOUBpJIc
144
nyqebea 67897 OuZYtINkWD ELpkSzApmHRVG
145
zvfvggifobt 16744 JImbXCDbCEXfNJKL NPiBhrPVVhXCMIJW
146
iuaifgq 565304 NXaTADIXzYhHU tnUBrsenJFZ
147
bpuuvrjzlms 506439 gDpuONcujkVOHAz BfsxMdQAjeARpqaef
148
kchrjbixo 834692 QbyVqCFNaCKTkIk adthkmlqyE
149
john 178770 sWqDVOWloUBQ mihWtuyEBdVT
150
wxjeznzjh 16114 hjIGQcViqBXOe LaCgGhJsYWZ
151
feicdc 63340 AOMYhJHnaTQbCyEJOOu UwcxVbICmeTaizAQJzi
152
dobsonz 235126 iKDCecVvuvsqjmDMPy gbFvXeZatZ
153
Merziuz 78188 dvnFogzJPFA ELKtEUBbanWPAdSEL
154
jmblqurh 70788 FcAiZfipZIydP iRoUqmxhRVhBVx
155
snznwwwt 38914 nfsEGpFIwetaE vTyzcEnifWxhv
156
rppbcmdszq 296397 aPkXtYptGop MklYWbTYqqSqE
157
rcxapyk 4874 QTRrSvyqkGSfoVA aknDxBmIOMsyAy
158
xswhmb 452888 sXnOTCWaAmX HSTnJbyxlwTUvHG
159
ugwfvtczst 891091 GkfGWEiDWSm IEIzOIGyKoWzvRZvRa
160
88952634 88952634 88952634 88952634
161
88952634 88952634 88952634 88952634
162
88952634 88952634 88952634 88952634
163
88952634 88952634 88952634 88952634
164
88952634 88952634 88952634 88952634
165
88952634 88952634 88952634 88952634
166
88952634 88952634 88952634 88952634
167
88952634 88952634 88952634 88952634
168
88952634 88952634 88952634 88952634

Total 168 Record : 1 Page : 1

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • 23,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนเดี่ยว)
 • 21,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนคู่)
 • 16,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย (นอนคู่)
 • 730 USD สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นชาวต่างชาติ (นอนเดี่ยว)
 • 650 USD สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นชาวต่างชาติ (นอนคู่)
 • 500 USD สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย (นอนคู่)

2. การประชุมระดับชาติ

 • 23,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนเดี่ยว)
 • 21,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนคู่)
 • 16,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย (นอนคู่)

  หมายเหตุ
                1. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
                2. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มานำเสนอผลงานวิจัยหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับบริหารจัดการงานประชุมแล้ว
                3. ค่าลงทะเบียนนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆเหล่านี้ด้วยแล้วคือ การนำเสนอผลงาน ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พักและทัศนศึกษา

วิธีการชำระเงิน


ชำระผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-25989-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: husoc2019@bru.ac.th

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Image

Prof. Dr. Walter S. Polka Niagara University, U.S.A.

Image

Professor Dr. R. Michael Smith Niagara University, U.S.A.

Image

Prof. Dr. Will Barratt University of Malaya, Malaysia

Image

Prof. Dr. Leslie Barratt Professor Emerita of Linguistics at Indiana State University

Image

Prof. Dr. Ted Yu-Chung Liu National Pingtung University, Taiwan

Image

Dr. Ashok Thorat Director of Institute of Advanced Studies in English, Pune, India

Image

Prof. Ni Ni Hlaing Mandalay University of Distance Education, Myanmar

กำหนดการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
3th September 2019 (For BRU participants) Departure for Bangkok from Buriram (Departure: 12 pm. at night)
4th September 2019 Departure for Mandalay, Myanmar
(Check-in: 8 am. / Departure: 11 am. / Arrival: 12.15 pm.)
6 pm. : Welcome dinner at Hotel Shew Pyi Thar, Mandalay
*NB.: The participants who are from other institutes are recommended to join the BRU group at Donmuang International Airport at 8 am. at Air Asia check-in counter.
5th September 2019
08.00 - 08.30 am. Registration at Thar Yadanar Ballroom, Hotel Shew Pyi Thar
08.30 -10.00 am. - Cultural performance for welcoming guests
- Opening ceremony by Minister of Education, Myanmar
- Opening remarks by MUDE Pro-Rector
- Report speech by Prof. Ni Ni Hliang
- Thankful speech byAsst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom
- A token of appreciation presentation
- Certificate presentation to co-hosts
- Photo session
10.00 -10.20 am. Coffee break
10.20 -11.00 am. Keynote speech on “ASEAN Achievement of Sustainable Development: The Organizational, Social-Professional, and Personal Needs of Individuals to Make it Happen” by Prof. Dr. Walter S. Polka
11.00 -11.40 am. Keynote speech on “ASEAN Achievement of Sustainable Development: First Steps- Implementing Covey’s 7 Habits” by Prof. Dr. R. Michel Smith
11.40 am. -12.00 Ribbon cutting ceremony for opening NIC: HUSOC II poster presentations
12.00-1.00 pm. Lunch
*Thai group: Thar Yadanar Ballroom
*Burmese group: Hotel dining room
1.00-6.00 pm. Featured speaker: Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu
Featured speaker: Professor Ni Ni Hlaing
Featured speaker: Dr. Irom Gambhir Singh
Featured speaker: Associate Professor Dr. Dhirawit Pinyonatthagarn
Featured speaker: Dr. Mok Sarom
Featured speakers (Journal Publication Session)::
1. Dr. Ashok R. Thorat Editor in Chief of Asian Journal of English Studies and An International Journal of Contemporary Issues [UGC]
2. Asst. Prof. Dr. Kandaporn Jaroenkitboworn (Editor in Chief of PASAA Journal [SCOPUS])
3. Asst. Prof. Dr. Supakorn Phoocharoensil Editor in Chief of LEARN Journal [SCOPUS])
*Coffee break at 2.30-2.45 pm.*
1.00-6.00 pm. National and International Oral and Poster Presentations
*Coffee break at 2.30-2.45 pm.*
6.00 pm. Dinner at Phoenix Restaurant
6th September 2019 Mandalay City Sightseeing
- Royal Palace
- Golden Monastery
- Kuthodaw Pagoda
*Lunch at Ko’s Kitchen
- Mahamuni Buddha Temple
- Shew Sin Tai Silk Industry
- U Bein Bridge
*Dinner at Tomyam Kung Restaurant
7th September 2019 Departure for Thailand (Departure: 12.45 pm. / Arrival: 3.25 pm.)
NB.: This schedule is subject to change. Download

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ที่พักและการเดินทาง

สถานที่