3| | |ลงทะเบียนด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน | | |4

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

ภายใต้หัวข้อ

“ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล"

วันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ Mandalay University of Distance Education
เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ((Humanities and Social Sciences) เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ได้แก่ วิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กฎหมาย การเมืองการปกครอง การศึกษา และ นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นกระแสโลกที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ขจัดความยากจน ๒) ขจัดความหิวโหย ๓) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๔) การศึกษาที่เท่าเทียม ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ ๖) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ๗) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ ๑๑) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ๑๒) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๓) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๔) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ๑๕) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ๑๖) สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ ๑๗) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งพัฒนาบัณฑิตด้านมนุษยสังคมศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้แล้วนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยสังคมศาสตร์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นในทุกมิติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (NIC-HUSOC II: The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ "ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิตอล (Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Challenges for Humanities and Social Sciences in the Digital Age)" ในระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ Mandalay University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทั้งนี้เพื่อจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติต่อไป
                การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        ๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        ๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        ๔. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล
                        ๕. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
                สถานที่ในการดำเนินงาน
                        ณ Mandalay University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ
                        ๑. คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๐ คน
                        ๒. นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้สนใจทั่วไปจำนวน ๑๐๐ คน
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        วันที่ ๔ เดินทางสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                        วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ (Keynote speech) บรรยายประจำห้อง (Featured speech) และการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) / การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ณ Mandalay Convention Centre และ Mandalay University of Distance Education
                        วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทัศนศึกษาเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                        วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เดินทางกลับประเทศไทย

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งแต่บัดนี้-20 สิงหาคม 2562
2 ผู้นำเสนอทั้งภาคโปสเตอร์และแบบบรรยายยื่นเสนอบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562
3 ผู้เข้าร่วมงานชำระค่าลงทะเบียน 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562
4 ส่งบทความคืนเพื่อให้ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 10 สิงหาคม 2562
5 ประกาศบทความที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สิงหาคม 2562
6 จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ณ Mandalay Convention Centre และ Mandalay University of Distance Education 4-7 กันยายน 2562

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://husoc2019.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์สำนักงานคณะฯ: 04461-1221 ext. 4001, 4002 / โทรสาร: 04461-2858
โทรศัพท์มือถือ: 085-0246009, 064-4625032, 083-0745353, 085-5400992, 081-8204402 อีเมล: akkarapon2512@gmail.com, purisa.wat@gmail.com, kampeeraphab.i@gmail.com

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ที่ครอบคลุมเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี้คือ

ระดับนานาชาติ

 • Language, Linguistics, and Literature
 • Philosophy and Religion
 • Ethnics
 • Folklore
 • Library and Information Science
 • Music and Performance Arts
 • Fine and Applied Arts
 • Tradition and Culture
 • Tourism
 • History and Archaeology
 • Law and Politics
 • Social Development and Social Studies
 • Education, Technology and Learning Innovation
 • Other fields related to the conference theme

ระดับชาติ

 • ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 • ปรัชญาและศาสนา
 • ชาติพันธุ์
 • คติชนวิทยา
 • บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • ศิลปกรรม
 • ประเพณีวัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • กฎหมายและการเมืองการปกครอง
 • การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา
 • การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม

การตีพิมพ์

  1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
  2. วารสารไทย (Thai journal)
 • LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University
 • มนุษยสังคมสาร (TCI 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 1)
 • วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI)
 • สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
 • PASAA A Journal of Language Teaching and Learning
 • 3. วารสารจากต่างประเทศ (Foreign journal)
 • Asian Journal of English Studies (UGC), India
 • An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India
 • Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies (SRJIS), India
 • Scholarly Research Journal for Humanities Sciences & English Language (SRJHSEL), India
 • Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) (Google Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS)
 • Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and Teacher Training) (DOAJ, EBSCO)
 •   *** หมายเหตุ ***
                  1. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
                  2. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับการดำเนินการจัดประชุมแล้ว


  เงื่อนไขในการตีพิมพ์บทความ


                          1. ให้เลือกว่าประสงค์จะตีพิมพ์บทความในวารสาร หรือ Proceedings อย่างได้อย่างหนึ่ง
                          2. ถ้าเลือกที่จะตีพิมพ์บทความในวารสารที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ใน "โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2" ให้เลือกได้เพียง 1 ชื่อวารสารเท่านั้น โดยให้เจ้าของบทความส่งบทความไปยังวารสารที่เลือกแล้วโดยตรง และเจ้าภาพจัดประชุมจะประสานงานแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการวารสารนั้น
                          3. บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เลือกแล้ว เจ้าภาพจัดประชุมจะนำบทความนั้นกลับคืนมาและตีพิมพ์ให้ใน Proceedings เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

  การพิจารณาผลงาน


                          1. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือใน Proceedings ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 และคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
                          2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                        2.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                        2.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน 3. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด
                          3. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. แบบบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ husoc2019@bru.ac.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
        2. แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กำหนดให้ห้องจัดประชุมใน วันที่ 4 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ:


     1. ผู้นำเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติหรือนานาชาติได้ไม่เกิน 2 บทความ และทั้ง 2 บทความนี้ให้เลือกนำเสนอบทความหนึ่งเป็นแบบบรรยายและอีกบทความหนึ่งเป็นแบบโปสเตอร์
     2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อใน วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยผู้นำเสนอจะได้รับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewer) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 2562
                        หมายเหตุ:ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งเป็นตีพิมพ์ในการประชุมครั้งนี้

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
Ni Ni Hlaing Mude
2
สุวิมล ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
Rakkiat Saowong Computer and Internet Center of BRU.
4
Purisa Watcharenwong HUSOC
5
Suphakit Phoowong English Program, Husoc
6
Somyong Som-In English Program, Husoc
7
Kritchouw Of Nanthasudsawaeng KMUTNB
8
Eak Prasad Duwadi KU
9
อิทธิกร คามโช สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
Sakda Nasongsi Nakhon Ratchasima Rajabhat University
11
Win Win Nu MOE
12
Rapheephan Phonginwong Management Science Faculty Buriram Rajabhat University
13
Sasipimmas Hongsombud Thailand National Sports University Suphanburi
14
Akkarapon Nuemaihom Buriram Rajabhat University
15
The Philosophical Belief of Death in Christianity มนูญ นูน สอนโพนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
16
Singkham Rakpa School of Liberal Arts, University of Phayao
17
Baramee Ariyalerdmetta Kasetsart University
18
Patcharobon Jariyathitinant School of Liberal Arts, University of Phayao
19
An Analysis of Thai into English Translation of Thai Comics by Northern University English Major Undergraduates based on Bell's Model and Gile's M Singkham Rakpa school of Liberal Arts ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
20
May Thazin Aye มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
Channary UN Mahasarakham university
22
Thitapa - Sinturat คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23
Sulaganya Punyayodhin Rajamangala University of Technology Thanyaburi
24
Jirayut Prasertsri Buriram Rajabhat University
25
Jaturaporn Chandransu วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
Rindhamma Dharnmukta Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pa
27
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28
Tanaporn Kaewcheed Kmutnb
29
Nathasa Theanruechai มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30
Thai Women and Steps Forwards in the Path of Dhamma Prayong Jandaeng School of Political and Social Science, University of Phayao ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
Minh Trang Nguyen Binh Duong University, Vietnam & Bodhisastra University ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
32
Supakorn Phoocharoensil Language Institute Thammasat University
33
Supong Tangkiengsirisin Language Institute Thammasat University
34
Suksan Suppasetseree School of Foreign Languages
35
Sujinda Eiamsiri Buriram Rajabhat University
36
วลัยกร นครไธสง กรมส่งเสริมการเกษตร
37
Maneeratana Sawsadiwat Na Ayutthaya The Royal Society
38
นงลักษณ์ อานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
39
The Model of Learning Management for Enhancing Creative Thinking for Primary School Students Surachai Piyanukool Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
40
การเมืองการปกครองในแนวพระพุทธศาสนา วีระชัย - ยศโสธร กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
41
Dhirawit Pinyonatthagarn Faculty of Liberal Arts,Shinawatra University, Bangkok
42
The Study of Self-Directed Learning among Generation Z: Case Study Naresuan University Internataional College Jaturaporn Juntarangsu วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
43
Khomkrit Tachom School of Liberal Arts, University of Phayao
44
ฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สมบัติ ประจญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
45
เศรษฐกิจชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในคาบสุมทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา Economic Outcome of Cultural Tourisms in Sathing Phra Peninsula, Songkhla Prov Prapaporn - Yangprayong คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
46
kampeeraphab Intanoo ฺBRU
47
The Role of Literature and Literary texts in an EFL Context: Cultural Awareness and Language Skills Chaleomkiet Yenphech ็Husoc BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
48
Surapong20 Kuntud คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49
Surapong20 Kuntud คณะมนุยยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50
Saijai Tangarn SaijaiTangarn Management Science Faculty, Buriram Rajabhat University.
51
ธิดารัตน์ คีมกระโทก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
52
Chaowalit Kuemphukhieo Buriram Rajabhat University
53
Pisan Pankeaw Mahachulalongkornrajavidhayalaya
54
Watchara Yenprem Mahachulalongkornrajavidyalaya university
55
Thida Roungtheera Phetchaburi Rajabhat university
56
Saowarot - Ruangpaisan ,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
57
Wongjan - Poolpoem Buriram Rajabhat University
58
Makawan Nakjan Mahachulalongkornrajavidyalaya University
59
The Effects of Meaning and Utilization of Sufficiency Economy Approach on the Self-Reliance Community : Case study Long Mark Yai Village Karanta Distr Rapheephan Phonginwong Management Science Faculty Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
60
วิชชาญ witchan จุลหริก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
61
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเ นิธิภัทร บาลศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
62
Nattha Nanthatanti University of Phyao
63
อาภรณ์ เอี่ยมสอาด Thai Language Department Kasetsart University
64
Sudarat Peenapa Buriram Rajabhat University
65
Research Paper Singha Jantriwong Surindra Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
66
A Development of English Coursebook Integrated with STEM Education and Analytical Creative Thinking for Students in Elementary Level SUTAT NAKJAN Phetchaburi Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
67
Lalita Pimrat Mahachulalongkornrajavidyalaya University
68
ภัคณิษา อภิศุภกรกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
69
Ittikorn Camacho Buriram Rajabhat University
70
sutheekit ford fodsungnern คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Total 70 Record : 1 Page : 1

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • 23,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนเดี่ยว)
 • 21,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนคู่)
 • 16,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย (นอนคู่)
 • 730 USD สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นชาวต่างชาติ (นอนเดี่ยว)
 • 650 USD สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นชาวต่างชาติ (นอนคู่)
 • 500 USD สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย (นอนคู่)

2. การประชุมระดับชาติ

 • 23,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนเดี่ยว)
 • 21,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย (นอนคู่)
 • 16,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย (นอนคู่)

  หมายเหตุ
                1. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
                2. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มานำเสนอผลงานวิจัยหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับบริหารจัดการงานประชุมแล้ว

วิธีการชำระเงิน


ชำระผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-25989-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: husoc2019@bru.ac.th

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Image

Prof. Dr. Walter S. Polka Niagara University, U.S.A.

Image

Professor Dr. R. Michael Smith Niagara University, U.S.A.

Image

Prof. Dr. Will Barratt University of Malaya, Malaysia

Image

Prof. Dr. Leslie Barratt Professor Emerita of Linguistics at Indiana State University

Image

Prof. Dr. Ted Yu-Chung Liu National Pingtung University, Taiwan

Image

Dr. Ashok Thorat Director of Institute of Advanced Studies in English, Pune, India

Image

Prof. Ni Ni Hlaing Mandalay University of Distance Education, Myanmar

กำหนดการ (ชั่วคราว)

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
4 กันยายน 2562 เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 5 กันยายน 2562
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ Mandalay Convention Centre
08.30-9.30 น. - พิธีเปิด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- กล่าวขอบคุณ โดย อธิการบดี Mandalay University of Distance Education
- กล่าวขอบคุณ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Challenges for Humanities and Social Sciences in the Digital Age" โดย Prof. Dr. Walter S. Polka
10.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Seven Habits for Developing Sustainable Education in Digital Age" โดย Prof. Dr. R. Michel Smith
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-18.00 น. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้คุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ
13.00-18.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 6 กันยายน 2562 ทัศนศึกษาเมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 7 กันยายน 2562 เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ที่พักและการเดินทาง

สถานที่